Reklamacja na nieprawidłowości w rejestrze wyborców lub w spisie wyborców

Formularze do pobrania: – brak –
Podstawa prawna
  • Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 z późn. zm.).
  • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.).
  • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. 2012 r., poz. 1282 z późn. zm.).
Wymagane dokumenty:
 • Pisemna reklamacja wskazująca na nieprawidłowości w rejestrze wyborców lub w spisie wyborców.
Opłata skarbowa: – nie dotyczy –
Opłaty administracyjne: – nie dotyczy –
Termin i sposób załatwiania:
 • Trzy dni od daty wniesienia reklamacji na nieprawidłowości w rejestrze wyborców oraz spisie wyborców sporządzonym dla wyborów rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz spisie wyborców dla odbycia referendów lokalnych.
 • Dwa dni od daty wniesienia reklamacji na nieprawidłowości w spisie wyborców sporządzonym dla przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej oraz odbycia referendum powszechnego.
Miejsce złożenia dokumentów: Urząd Miejski w Ciechocinku
ul. Kopernika 19
87-720 Ciechocinek
pok. nr 6 w budynku Nr 1, tel. 544161800 w.128
Tryb odwoławczy: Reklamacja na nieprawidłowości w rejestrze wyborców.
Inne
informacje:
 • Reklamacja dotyczyć może pominięcia wyborcy w rejestrze lub spisie, wpisania do rejestru lub spisu osoby, która nie ma prawa wybierania, niewłaściwych danych osobowych wyborcy, objęcia rejestrem osoby, która nie zamieszkuje stale na obszarze gminy.
 • Reklamację w sprawie nieprawidłowości sporządzenia spisu wnosi się w okresie udostępniania spisu do wglądu.
 • Reklamacja nie podlega opłacie skarbowej.
 • Każdy może wnieść reklamację na nieprawidłowości w rejestrze wyborców, w szczególności w sprawie:
  • pominięcia wyborcy w rejestrze wyborców,
  • wpisania do rejestru wyborców osoby, która nie ma prawa wybierania,
  • niewłaściwych danych o osobach wpisanych do rejestru wyborców,
  • ujęcia w rejestrze wyborców osoby, która nie zamieszkuje stale na obszarze gminy.

 

Informacje

Rejestr zmian